Bla ma dam pa bSod nams rgyal mtshan (1312–1375)

rDzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang (ed.). Bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan zhabs kyi bka' 'bum (hardcover title) / Bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs kyi gsung 'bum (softcover title). 26 vols. SaM bho Ta'i dbon brgyud dpe tshogs, vols. 126. Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2016. ISBN 978-7-80589-815-5.

Normal Price: € 480,- (hardcover edition), € 370,- (softcover edition):

Discounted Price: € 360,- (hardcover edition), € 260,- (softcover edition)

 


Cookie Policy | Sitemap
© www.tibetanbookstore.org