Seventh Update, 07.2016

 

1. rPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib 'jug khang (ed.)
1. bKa' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs bzhi pa. 30 vols. (vols. 91-120). Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015. ISBN 978-7-5409-6135-0.

Price:€ 400,-    
 
2. gSung 'bum
1. Sum pa mKhan po Ye shes dpal 'byor (1704–1788). Sum pa pandi ta ye shes dpal 'byor gyi gsung 'bum. 20 vols. (hard cover). mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2015. Individual ISBN.

Price: € 450,-

 

2. Chos rgyal Nam mkha'i nor bu (b. 1938). Chos rgyal nam mkha'i nor bu'i gsung 'bum. 5 vols. mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2015. Individual ISBN.

Price: € 125,- 


3. Si tu Pan chen Chos kyi 'byung gnas (1700–1774). Si tu pan chen chos kyi 'byung gnas kyi bka' 'bum. 14 vols. Si khron tang deb tshogs pa and Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2014. ISBN 978-7-5052-1.

Price: € 350,-  

 

4. rJe grub chen rin po che rig 'dzin 'ja' lus rdo rje'i gsung phyogs bsgrigs. 3 vols. Mi rigs dpe skrun khang, 2015. ISBN 978-7-105-13897-5.

Price: € 50,- 

 

3. Miscellaneous

1. dPal mgon rdzong gnam mtsho'i rig gnas dpe tshogs rtsom sgrig u yon lhan khang (ed.). gNyan chen thang lha dang gnam mtsho phyug mo'i gnas yig dad gsum mchod sprin. gNam mtsho'i rig gnas dpe tshogs, vol. 1. Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2016. ISBN 978-7-80589-749-3. 

Price: € 35,-

 

2. dPal mgon rdzong gnam mtsho'i rig gnas dpe tshogs rtsom sgrig u yon lhan khang (ed.). gNas mchog gnam mtsho phyug mo'i srol rgyun rkang skor gyi lam yig mdzub mos ri ston. gNam mtsho'i rig gnas dpe tshogs, vol. 2. Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2016. ISBN 978-7-80589-750-9. 

Price: € 15,-

 

3. Gyangs Sangs rgyas don grub (ed.). Bod ljongs slob chen rig gzhung slob gling gi zhib 'jug slob ma'i dpyad rtsom gces bsdus. Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2016. ISBN 978-7-22304949-8. 

Price: € 35,-

 

4. Zhal lce lHag pa tshe ring (ed.). Sa pan zhib 'jug. Mi rigs dpe skrun khang, 2015. 978-7-105-13694-0. 

Price: € 15,-

 

5. Chon yon khang (blo 'dri sa), Su'u cin ren (gyis bsgrigs), and rDo sbis Klu rgyal don grub and mGon po skyid (kyis bsgyur). Thu bhod srid skyong lo rgyus me long yig rnying bod 'gyur ma. Kan su'u rig gnas dpe skrun khang, 2015. 978-7-5490-0836-0. 

Price: € 15,-

 

6. Tshe dbang lha mo and Thub bstan phun tshogs. Bod kyi brda sprod rig pa'i mtha' dpyad seng ge'i nga ro. Mi rigs dpe skrun khang, 2015. ISBN 978-7-105-13789-3. 

Price: € 15,-

 

7. mDzod rtags Phur bu (ed.). gNa' grong sa skya'i dmangs gzhas phyogs bsgrigs. dPal sa skya'i dmangs khrod rig gnas, vol. 1. Mi rigs dpe skrun khang, 2015. ISBN 978-7-105-14027-5. 

Price: € 15,-

 

8. rTse gdong Blo gros yon tan. Sher phyin mngon rtogs rgyan gyi mchod brjod kyi dgongs pa la dpyad pa kun mkhyen dgongs rgyan. Kan su'u rig gnas dpe skrun khang, 2016. ISBN 978-7-5490-1005-9. 

Price: € 15,-


Cookie Policy | Sitemap
© www.tibetanbookstore.org